DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 170634348.5827512846.5524011949.581748649.43171058.82
2เขต 275737149.0130313945.8723211147.841819854.14412356.10
3เขต 364544468.8428620370.9820413365.201359268.15201680.00
4เขต 479959274.0931424076.4321615370.8322516975.11443068.18
5เขต 51,32382862.5949230762.4043625758.9432421666.67714867.61
6เขต 62,3951,68570.3594464268.0174150668.2962547876.48855969.41
7เขต 762047576.6129421673.4716912775.1513811684.06191684.21
8เขต 840621953.941628954.941145548.251116457.66191157.89
9เขต 91,45595365.5062138361.6744931069.0433022166.97553970.91
10เขต 1051434867.7018313272.131308363.8516910964.50322475.00
11เขต 1142728767.211508657.331297961.2412510180.80232191.30
12เขต 1243822952.281688550.601416546.101247661.295360.00
13รวมทั้งหมด10,4856,77464.614,1922,65063.223,2011,99862.422,6611,82668.6243130069.61