DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 199344244.5136214038.6727712846.212099344.501458155.86
2เขต 299253754.1336021860.5628214150.0023210946.981186958.47
3เขต 390359766.1127819068.3522615066.3719912663.3220013165.50
4เขต 498874475.3037329077.7523918276.1523017073.9114610269.86
5เขต 51,8701,19163.6965942664.6451933263.9741326463.9227916960.57
6เขต 63,3982,47372.781,21888072.2589265172.9877254570.6051639776.94
7เขต 791967773.6733423971.5624919277.1123917271.97977476.29
8เขต 848527857.321799754.191518858.281076560.75482858.33
9เขต 91,7791,22568.8668948069.6750034969.8041326965.1317712771.75
10เขต 1097664666.1932219861.4926918368.0322515066.6716011571.88
11เขต 1178561578.3430823576.3023419081.2017313477.46705680.00
12เขต 1270036251.7124012652.5021210850.941779251.98713650.70
13เขต 13332884.8513861.5433100.001111100.0066100.00
14รวมทั้งหมด14,8219,81566.225,3353,52766.114,0532,69766.543,4002,20064.712,0331,39168.42