DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,42468948.3845823651.5339117745.2730915249.1926612446.62
2เขต 21,43393164.9745928962.9634922464.1832721064.2229820869.80
3เขต 31,17485672.9134625974.8631022873.5531421668.7920415375.00
4เขต 41,6131,26378.3047136777.9238431481.7742331173.5233527180.90
5เขต 52,8581,98569.4576552268.2470252574.7972745963.1466447972.14
6เขต 63,8482,90275.421,07480474.8696974877.1995370774.1985264375.47
7เขต 796776078.5928922377.1625020481.6022917877.7319915577.89
8เขต 881141651.2926412748.111899952.381969548.471629558.64
9เขต 91,8731,27468.0262240364.7949733567.4043130370.3032323372.14
10เขต 101,42288862.4546426957.9736423263.7432720362.0826718468.91
11เขต 111,15688676.6433726378.0431024478.7127219772.4323718276.79
12เขต 1282846856.5226116262.0720410953.4320111155.221628653.09
13เขต 133133.33000.0011100.00100.00100.00
14รวมทั้งหมด19,41013,31968.625,8103,92467.544,9203,44069.924,7103,14266.713,9702,81370.86