DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,31866550.4643922551.2536115843.7729113546.3922714764.76
2เขต 21,36781959.9143326561.2037120254.4534421361.9221913963.47
3เขต 31,29385966.4341327366.1034422364.8329819264.4323817171.85
4เขต 41,5131,10272.8449136073.3241229070.3934826676.4426218670.99
5เขต 52,2471,51867.5667344866.5758739767.6351434066.1547333370.40
6เขต 62,6402,13680.9179464080.6074459379.7060148480.5350141983.63
7เขต 785365276.4429221473.2922617376.5520716177.7812810481.25
8เขต 886148556.3326514554.7223212654.3120711354.5915710164.33
9เขต 92,1271,25559.0079049162.1559833155.3549826753.6124116668.88
10เขต 1099361962.3429318763.8226014957.3123915062.7620113366.17
11เขต 1182350561.3627615054.3524315463.3718712868.451177362.39
12เขต 121,12261254.5536919953.9329716655.8928413848.5917210963.37
13เขต 13100.00000.00000.00100.00000.00
14รวมทั้งหมด17,15811,22765.435,5283,59765.074,6752,96263.364,0192,58764.372,9362,08170.88