DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) ระดับเขตสุขภาพ

สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่

ลำดับ เขตสุขภาพ รวมทั้งปีงบประมาณ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR
A หมายถึง จำนวนหญิง 15 - 19 ปี ที่มารับบริการด้วยการคลอด/แท้งบุตร จากแฟ้ม LABOR ได้รับบริการคุมกำเนิดภายใน 42 วัน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
1เขต 11,14759651.9636617948.9130915750.8126914955.3920311154.68
2เขต 21,40282658.9242323555.5637624665.4334419055.2325915559.85
3เขต 31,5001,04369.5351035168.8241627566.1135025272.0022416573.66
4เขต 41,7071,28074.9957141873.2042130572.4540231879.1031323976.36
5เขต 52,7101,89870.0493162967.5667648371.4563245672.1547133070.06
6เขต 62,5461,96177.0277858475.0657343275.3967150575.2652444083.97
7เขต 71,09373266.9735122363.5329619967.2327718867.8716912272.19
8เขต 883146055.3529913846.1520712459.9019611759.691298162.79
9เขต 92,8761,92066.761,17377866.3377451266.1566144967.9326818167.54
10เขต 1094153656.9630518059.0223812150.8421212056.6018611561.83
11เขต 1193862266.3135823264.8025517568.6321913963.471067671.70
12เขต 121,11561855.4330717757.6529616154.3930315350.5020912760.77
13รวมทั้งหมด18,80612,49266.436,3724,12464.724,8373,19065.954,5363,03666.933,0612,14269.98