DoH Dashboard กรมอนามัย

เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย (ซม.)

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ วัดส่วนสูง (A) ผลรวมส่วนสูง (B) ส่วนสูงเฉลี่ย ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 153,5755,804,691108.3513,5411,467,254108.3614,5391,568,739107.9014,5071,575,192108.5810,9881,193,506108.62
 เขต 232,1633,492,368108.588,148882,690108.338,558925,243108.119,068989,364109.106,389695,071108.79
 เขต 330,9033,384,237109.518,272907,713109.738,258900,947109.108,475930,420109.785,898645,157109.39
 เขต 431,4833,415,530108.497,734835,472108.038,516920,982108.158,909972,256109.136,324686,820108.61
 เขต 546,7545,093,185108.9411,5471,255,908108.7612,1741,322,104108.6012,9761,417,263109.2210,0571,097,910109.17
 เขต 649,9285,448,982109.1412,8951,403,633108.8513,6381,484,257108.8313,7901,511,691109.629,6051,049,401109.26
 เขต 758,3656,434,490110.2515,9821,760,710110.1715,9321,752,448110.0016,3061,803,849110.6210,1451,117,483110.15
 เขต 858,8086,393,798108.7215,1251,641,672108.5415,7201,699,836108.1316,7681,831,599109.2311,1951,220,691109.04
 เขต 979,3328,600,861108.4221,6522,346,746108.3821,4192,309,722107.8422,2412,426,742109.1114,0201,517,651108.25
 เขต 1049,5745,445,206109.8413,4091,470,375109.6613,2441,453,287109.7313,5431,491,711110.159,3781,029,833109.81
 เขต 1144,2494,829,901109.1511,5331,254,839108.8012,5951,370,461108.8112,4741,369,097109.767,647835,504109.26
 เขต 1273,1557,862,668107.4818,1121,945,553107.4219,7032,116,226107.4120,7902,238,112107.6514,5501,562,777107.41
 รวมทั้งหมด608,28966,205,917108.84157,95017,172,565108.72164,29617,824,252108.49169,84718,557,296109.26116,19612,651,804108.88
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 สิงหาคม 2565