DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1225,333167,71074.4388,68452.8815,3521,664,331108.4114,4771,557,596107.59177,89078.9594,70753.2416,1261,740,238107.9215,1911,630,788107.35162,41572.0888,63954.5814,1371,536,583108.6913,3561,444,748108.17154,31068.4883,79954.3114,2181,542,613108.5013,4831,454,268107.86
 เขต 2150,660107,89071.6160,71956.289,5621,038,297108.598,873958,936108.07107,63771.4460,59956.309,3581,014,133108.378,560922,055107.72101,33667.2658,03457.278,410914,317108.727,680831,538108.2781,32153.9846,32056.966,897748,644108.556,332683,299107.91
 เขต 3109,80691,03682.9156,13661.669,2271,007,442109.188,485922,076108.6792,61784.3558,25262.909,3981,026,196109.198,571931,070108.6386,22978.5356,61765.668,348917,676109.937,729845,124109.3478,61771.6051,46165.467,593832,466109.647,225786,818108.90
 เขต 4182,847107,51258.8059,93255.7410,2451,111,437108.499,7651,051,556107.69104,39057.0958,98356.509,4811,026,630108.288,892955,327107.4487,96048.1149,86456.697,585822,352108.427,132768,774107.7968,06937.2337,28854.785,980646,076108.045,530594,711107.54
 เขต 5199,087160,32280.53101,72463.4515,8051,731,273109.5414,9261,625,018108.87155,63678.1799,14363.7015,0501,644,010109.2414,0811,529,341108.61141,80471.2392,75965.4113,1571,440,471109.4812,4721,357,683108.86120,10760.3377,93364.8911,4671,251,972109.1810,7671,168,823108.56
 เขต 6232,312167,58472.14105,59463.0117,1831,870,633108.8716,0761,742,480108.39162,38669.90103,15363.5216,1241,757,821109.0215,0461,631,281108.42137,68259.2789,62465.0912,7881,396,471109.2011,7911,280,452108.60104,42244.9565,93163.149,5821,042,600108.818,725943,838108.18
 เขต 7215,243180,79884.00126,37469.9017,5641,932,805110.0416,2091,773,021109.38180,01083.63124,59869.2217,3281,905,044109.9416,1471,767,566109.47170,32879.13121,74071.4715,9901,769,583110.6714,9701,646,207109.97144,15866.97103,78471.9913,7171,511,031110.1612,7261,394,967109.62
 เขต 8251,358185,85473.94113,24160.9316,3201,769,239108.4115,4031,664,051108.03186,25774.10113,13160.7416,2081,757,122108.4115,0181,621,325107.96169,71767.52106,91563.0014,1951,546,838108.9713,1781,430,273108.5387,76534.9255,09962.787,681833,047108.467,057763,525108.19
 เขต 9297,288247,77083.34149,41660.3024,2712,631,282108.4122,7992,459,998107.90243,61781.95143,50058.9023,4172,530,466108.0622,1312,383,181107.69215,00272.32132,32861.5519,8642,161,655108.8218,4622,000,660108.37171,11357.56102,05059.6416,5341,795,082108.5715,0201,623,072108.06
 เขต 10232,102177,11676.31114,80864.8216,0791,760,495109.4915,5601,695,693108.98177,58076.51115,90765.2715,6201,711,584109.5814,9571,631,840109.10161,60569.63106,05065.6213,5761,495,590110.1612,9651,420,561109.57137,05959.0590,00165.6711,8481,299,811109.7111,4161,246,190109.16
 เขต 11222,916161,58872.49106,79566.0914,6451,596,526109.0213,7711,492,634108.39156,78970.34103,65966.1113,5391,472,807108.7812,7391,379,440108.28135,92260.9791,94367.6410,7161,167,910108.9910,0231,087,989108.55115,37151.7676,82566.599,2951,013,002108.988,742947,102108.34
 เขต 12310,276248,54180.10146,52158.9522,1892,379,143107.2221,0422,242,914106.59253,75881.78149,25158.8221,9982,359,961107.2820,8842,225,913106.58225,90272.81136,47160.4119,0542,045,395107.3518,0121,923,975106.82180,28858.11108,55460.2115,0591,615,501107.2814,0761,502,255106.72
 รวมทั้งหมด2,629,2282,003,72176.211,229,94461.38188,44220,492,903108.75177,38619,185,973108.161,998,56776.011,224,88361.29183,64719,946,012108.61172,21718,609,127108.061,795,90268.311,130,98462.98157,82017,214,841109.08147,77016,037,984108.531,442,60054.87899,04562.32129,87114,131,845108.81121,09913,108,868108.25
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564