DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
เขต 1450952223.161616.845760.00355373.687316.22
เขต 2349421126.191740.481433.33307730.95318.88
เขต 332741819.511331.712048.78286697.563310.09
เขต 446661914.751727.873557.38405663.935211.16
เขต 54781634527.616539.885332.52315193.2511824.69
เขต 635251815.691325.493058.82301590.204312.22
เขต 74635247.692242.312650.00411790.384810.37
เขต 84655247.692344.232548.08413794.234810.32
เขต 96381792815.644826.8210357.54459256.4215123.67
เขต 10489651116.922335.383147.69424652.315411.04
เขต 1138328932.14517.861450.003551,267.86194.96
เขต 12440361438.891336.11925.004041,122.22225.00
รวมทั้งหมด5,30086517320.0027531.7941748.214,435512.7269213.06
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 25 กุมภาพันธ์ 2565