DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
เขตสุขภาพ จำนวน อบต.ทั้งหมด จำนวน อบต.ที่สมัครเข้าร่วม จำนวน อบต.ไม่ผ่าน ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ ร้อยละ จำนวน อบต.น่าอยู่ยั่งยืน ร้อยละ จำนวน อบต.ที่ยังไม่ส่งผลการประเมิน ร้อยละ จำนวน อบต.ทั้งหมดที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ ร้อยละ
เขต 1450801721.251518.754860.00370462.506314.00
เขต 234935720.001645.711234.29314897.14288.02
เขต 332740717.501332.502050.00287717.503310.09
เขต 446659813.561627.123559.32407689.835110.94
เขต 54781333425.565339.854634.59345259.409920.71
เขต 635247714.891225.532859.57305648.944011.36
เขต 74635247.692242.312650.00411790.384810.37
เขต 84655135.882345.102549.02414811.764810.32
เขต 96381652515.154426.679658.18473286.6714021.94
เขต 10489631015.872234.923149.21426676.195310.84
เขต 1138315213.33426.67960.003682,453.33133.39
เขต 12440321237.501237.50825.004081,275.00204.55
รวมทั้งหมด5,30077213617.6225232.6438449.744,528586.5363612.00
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย
หมายเหตุ:

วันที่ประมวลผล: 30 กันยายน 2564