DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์


ตารางข้อมูลช่วงอายุ
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
1255440.0018.70
2255640.0026.70
3255950.0027.80
4256150.0054.42
5256250.0052.00
6256360.0049.64
7256450.0030.40

ที่มา : DoH Dashboard (กรมอนามัย)
วันที่ประมวลผล :16 กุมภาาพันธ์ 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565