DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 19,699.00 7,078.00 72.98
2เขต 27,688.00 5,182.00 67.40
3เขต 37,984.00 6,225.00 77.97
4เขต 42,371.00 1,744.00 73.56
5เขต 54,018.00 2,909.00 72.40
6เขต 69,196.00 7,778.00 84.58
7เขต 711,958.00 9,526.00 79.66
8เขต 819,453.00 15,851.00 81.48
9เขต 920,375.00 14,849.00 72.88
10เขต 1010,149.00 7,582.00 74.71
11เขต 1119,084.00 14,744.00 77.26
12เขต 1211,553.00 8,041.00 69.60
13เขต 130.00 0.00 0.00
14รวมทั้งหมด133,528.00 101,509.00 76.02
B หมายถึง เด็กอายุ 12 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 28
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565