DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 126,193.00 3,594.00 13.72
2เขต 219,610.00 3,325.00 16.96
3เขต 312,529.00 2,513.00 20.06
4เขต 417,573.00 1,138.00 6.48
5เขต 523,248.00 2,256.00 9.70
6เขต 626,134.00 1,946.00 7.45
7เขต 721,774.00 4,207.00 19.32
8เขต 831,868.00 6,214.00 19.50
9เขต 930,452.00 5,972.00 19.61
10เขต 1025,845.00 6,401.00 24.77
11เขต 1129,325.00 2,776.00 9.47
12เขต 1256,376.00 8,950.00 15.88
13รวมทั้งหมด320,927.00 49,292.00 15.36


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565