DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 125,270.00 3,463.00 13.70
2เขต 218,729.00 3,177.00 16.96
3เขต 312,290.00 2,454.00 19.97
4เขต 417,089.00 1,119.00 6.55
5เขต 522,096.00 2,064.00 9.34
6เขต 624,977.00 1,849.00 7.40
7เขต 720,791.00 3,997.00 19.22
8เขต 826,999.00 5,315.00 19.69
9เขต 929,578.00 5,872.00 19.85
10เขต 1025,131.00 6,305.00 25.09
11เขต 1128,507.00 2,687.00 9.43
12เขต 1254,798.00 8,849.00 16.15
13รวมทั้งหมด306,255.00 47,151.00 15.40


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 ตุลาคม 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564