DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 111,251.00 8,616.00 76.58
2เขต 25,285.00 3,844.00 72.73
3เขต 35,182.00 3,918.00 75.61
4เขต 44,074.00 3,009.00 73.86
5เขต 54,456.00 3,317.00 74.44
6เขต 66,942.00 5,723.00 82.44
7เขต 79,722.00 8,037.00 82.67
8เขต 813,885.00 11,669.00 84.04
9เขต 915,675.00 11,971.00 76.37
10เขต 1015,462.00 13,006.00 84.12
11เขต 118,245.00 6,189.00 75.06
12เขต 1218,899.00 13,667.00 72.32
13รวมทั้งหมด119,078.00 92,966.00 78.07
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565