DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 114,196.00 9,852.00 69.40
2เขต 28,018.00 5,324.00 66.40
3เขต 36,365.00 4,699.00 73.83
4เขต 46,947.00 4,826.00 69.47
5เขต 59,868.00 6,964.00 70.57
6เขต 613,362.00 10,482.00 78.45
7เขต 712,677.00 10,094.00 79.62
8เขต 820,489.00 16,513.00 80.59
9เขต 918,628.00 13,254.00 71.15
10เขต 1015,345.00 11,788.00 76.82
11เขต 1114,749.00 10,025.00 67.97
12เขต 1217,292.00 10,243.00 59.24
13รวมทั้งหมด157,936.00 114,064.00 72.22
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564