DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 114,498.00 9,849.00 67.93
2เขต 28,971.00 5,801.00 64.66
3เขต 36,817.00 4,827.00 70.81
4เขต 48,171.00 5,590.00 68.41
5เขต 511,172.00 7,756.00 69.42
6เขต 613,659.00 10,145.00 74.27
7เขต 714,254.00 11,067.00 77.64
8เขต 822,006.00 17,168.00 78.02
9เขต 922,081.00 15,260.00 69.11
10เขต 1018,928.00 14,824.00 78.32
11เขต 1113,044.00 8,042.00 61.65
12เขต 1219,957.00 11,079.00 55.51
13รวมทั้งหมด173,558.00 121,408.00 69.95
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 24 ตุลาคม 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564