DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน

ตารางข้อมูล ผลการสำรวจทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
125610.0096.10
225620.0099.00

หมายเหตุ :
ข้อมูลกิจกรรมในโรงเรียน ในวันที่ 15 มกราคม 2563 มีจังหวัดส่งข้อมูลเข้ามาทั้งสิ้น 23 จังหวัด พบว่าโรงเรียนมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 99 กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ดําเนินการทุกชั้นปร

วิธีการ สํารวจปีละ 1ครั้ง เก็บข้อมูลโดยทันตบุคลากร จากนั้นสํานักงานสาธารณสุขส่งข้อมูลสํารวจมาที่สํานัก ทันตสาธารณสุขภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลในภาพรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง เอกสารและ website


ที่มา : DoH Dashboard (สํานักทันตสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล :15 มกราคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565