DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) จำนวนนร.ที่ได้รับการตรวจยืนยันโดยจนท.สธ.(คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
1เขต 111,23910,78222,02196951045990.00
2เขต 213,66212,42026,0821,01557344277.14
3เขต 37,3896,83314,22241321020396.67
4เขต 47,2176,64813,86573041731375.06
5เขต 510,7119,46920,18041823518377.87
6เขต 618,35816,47334,8311,36774162684.48
7เขต 712,00611,26323,26986543343299.77
8เขต 819,09917,73536,8341,35179255970.58
9เขต 911,47710,85622,33341228013247.14
10เขต 1010,7909,78220,57245030214849.01
11เขต 1111,42610,30721,73384345438985.68
12เขต 1219,58517,64237,2271,65888477487.56
13รวมทั้งหมด152,959140,210293,16910,4915,8314,66079.92

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563