DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) ระดับเขตสุขภาพ


สถานการณ์รายพื้นที่

ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวมทั้งหมด (คน) จำนวน นร.ที่ได้รับตรวจคัดกรอง (คน) จำนวน นร.ที่ปกติ (คน) จำนวน นร.ที่ผิดปกติ (คน) ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ
1เขต 111,23910,78222,02110,56910,0595104.83
2เขต 213,66212,42026,08218,15517,5825733.16
3เขต 37,3896,83314,22210,35210,1422102.03
4เขต 47,2176,64813,8658,8228,4054174.73
5เขต 510,7119,46920,1807,2276,9922353.25
6เขต 618,35816,47334,83119,21418,4737413.86
7เขต 712,00611,26323,2698,1367,7034335.32
8เขต 819,09917,73536,83426,41425,6227923.00
9เขต 911,47710,85622,33313,02812,7482802.15
10เขต 1010,7909,78220,5729,2928,9903023.25
11เขต 1111,42610,30721,73314,97514,5214543.03
12เขต 1219,58517,64237,22727,11326,2298843.26
13รวมทั้งหมด152,959140,210293,169173,297167,4665,8313.36

หมายเหตุ:
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) ปี 2560-2562

ที่มา: ระบบ vision 2020 กรมการแพทย์

วันที่ประมวลผล :31 มีนาคม 2563