DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 18 เดือนปราศจากฟันผุ

ตารางข้อมูล ผลการสำรวจทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง
# ปีงบประมาณ เป้าหมาย (ร้อยละ) ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)
1255995.0089.40
2256095.0090.50
3256195.0094.85
4256295.0095.42
5256395.0095.90
6256495.0096.13
7256595.0096.04

หมายเหตุ :
สํานักทันตสาธารณสุขได้ประสานให้จังหวัดสํารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ เด็กเล็ก 18 เดือน

เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ
1. แบบสํารวจสภาวะทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงเด็กเล็ก 18 เดือน

วิธีการ สํารวจปีละ 1ครั้ง เก็บข้อมูลโดยทันตบุคลากร จากนั้นสํานักงานสาธารณสุขส่งข้อมูลสํารวจมาที่สํานัก ทันตสาธารณสุขภายในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อสรุปวิเคราะห์ผลในภาพรวมและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง เอกสารและ website


ที่มา : DoH Dashboard (สํานักทันตสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล :30 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565