DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 132,108.00 3,474.00 10.82
2เขต 223,659.00 3,300.00 13.95
3เขต 315,014.00 2,078.00 13.84
4เขต 423,327.00 3,968.00 17.01
5เขต 537,106.00 5,394.00 14.54
6เขต 644,033.00 7,323.00 16.63
7เขต 721,748.00 2,770.00 12.74
8เขต 834,054.00 4,517.00 13.26
9เขต 937,103.00 5,499.00 14.82
10เขต 1029,791.00 4,158.00 13.96
11เขต 1131,050.00 5,627.00 18.12
12เขต 1269,804.00 11,868.00 17.00
13รวมทั้งหมด398,797.00 59,976.00 15.04
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565