DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ จำนวนที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจ
Hematocrit/Hemoglobin
จำนวนที่พบภาวะโลหิตจาง
(A)
ร้อยละ
1เขต 18,629.00 1,925.00 22.31
2เขต 27,810.00 1,625.00 20.81
3เขต 33,096.00 785.00 25.36
4เขต 46,230.00 1,407.00 22.58
5เขต 58,216.00 1,481.00 18.03
6เขต 618,571.00 2,735.00 14.73
7เขต 74,640.00 1,517.00 32.69
8เขต 87,112.00 1,725.00 24.25
9เขต 912,788.00 2,421.00 18.93
10เขต 1015,549.00 2,364.00 15.20
11เขต 1112,850.00 2,268.00 17.65
12เขต 1216,537.00 2,915.00 17.63
13รวมทั้งหมด122,028.00 23,168.00 18.99
หมายเหตุ ::
Hematocrit ตรวจ LABTEST =0621201 ผลน้อยกว่า 33% โลหิตจาง
Hemoglobin ตรวจ LABTEST =0621401,0621402 ผลน้อยกว่า 11g/dl โลหิตจาง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565