DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ จำนวนที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจ
Hematocrit/Hemoglobin
จำนวนที่พบภาวะโลหิตจาง
(A)
ร้อยละ
1เขต 12,398.00 526.00 21.93
2เขต 21,368.00 295.00 21.56
3เขต 3721.00 184.00 25.52
4เขต 41,476.00 281.00 19.04
5เขต 51,865.00 309.00 16.57
6เขต 64,172.00 585.00 14.02
7เขต 71,150.00 379.00 32.96
8เขต 81,669.00 415.00 24.87
9เขต 91,887.00 486.00 25.76
10เขต 102,215.00 468.00 21.13
11เขต 113,120.00 548.00 17.56
12เขต 121,343.00 271.00 20.18
13รวมทั้งหมด23,384.00 4,747.00 20.30
หมายเหตุ ::
Hematocrit ตรวจ LABTEST =0621201 ผลน้อยกว่า 33% โลหิตจาง
Hemoglobin ตรวจ LABTEST =0621401,0621402 ผลน้อยกว่า 11g/dl โลหิตจาง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565