DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ จำนวนที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจ
Hematocrit/Hemoglobin
จำนวนที่พบภาวะโลหิตจาง
(A)
ร้อยละ
1เขต 113,240.00 2,928.00 22.11
2เขต 28,688.00 1,942.00 22.35
3เขต 34,957.00 1,366.00 27.56
4เขต 46,088.00 1,337.00 21.96
5เขต 510,676.00 1,887.00 17.68
6เขต 627,069.00 3,966.00 14.65
7เขต 76,805.00 2,023.00 29.73
8เขต 810,102.00 2,328.00 23.04
9เขต 913,870.00 3,610.00 26.03
10เขต 1020,387.00 3,590.00 17.61
11เขต 1128,839.00 4,076.00 14.13
12เขต 1213,869.00 3,194.00 23.03
13รวมทั้งหมด164,590.00 32,247.00 19.59
หมายเหตุ ::
Hematocrit ตรวจ LABTEST =0621201 ผลน้อยกว่า 33% โลหิตจาง
Hemoglobin ตรวจ LABTEST =0621401,0621402 ผลน้อยกว่า 11g/dl โลหิตจาง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565