DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับเขตสุภาพ จำนวนที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจ
Hematocrit/Hemoglobin
จำนวนที่พบภาวะโลหิตจาง
(A)
ร้อยละ
1เขต 112,171.00 3,268.00 26.85
2เขต 28,238.00 2,226.00 27.02
3เขต 34,883.00 1,413.00 28.94
4เขต 45,688.00 1,599.00 28.11
5เขต 512,465.00 2,607.00 20.91
6เขต 632,034.00 5,727.00 17.88
7เขต 76,682.00 2,330.00 34.87
8เขต 810,587.00 2,674.00 25.26
9เขต 914,911.00 4,454.00 29.87
10เขต 1011,652.00 2,912.00 24.99
11เขต 1113,720.00 3,680.00 26.82
12เขต 1215,104.00 3,974.00 26.31
13รวมทั้งหมด148,135.00 36,864.00 24.89
หมายเหตุ ::
Hematocrit ตรวจ LABTEST =0621201 ผลน้อยกว่า 33% โลหิตจาง
Hemoglobin ตรวจ LABTEST =0621401,0621402 ผลน้อยกว่า 11g/dl โลหิตจาง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565