DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละเด็กอายุ 6-11 เดือน ที่มีภาวะโลหิตจาง ไม่เกินร้อยละ 20

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับจังหวัด จำนวนที่ได้รับการเจาะเลือดตรวจ
Hematocrit/Hemoglobin
จำนวนที่พบภาวะโลหิตจาง
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี2,311.00 328.00 14.19
2กาญจนบุรี1,744.00 501.00 28.73
3สุพรรณบุรี2,371.00 361.00 15.23
4นครปฐม966.00 207.00 21.43
5สมุทรสาคร393.00 37.00 9.41
6สมุทรสงคราม262.00 40.00 15.27
7เพชรบุรี979.00 151.00 15.42
8ประจวบคีรีขันธ์1,650.00 262.00 15.88
9รวมทั้งหมด10,676.00 1,887.00 17.68
หมายเหตุ ::
Hematocrit ตรวจ LABTEST =0621201 ผลน้อยกว่า 33% โลหิตจาง
Hemoglobin ตรวจ LABTEST =0621401,0621402 ผลน้อยกว่า 11g/dl โลหิตจาง

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564