DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 119,372.00 2,473.00 12.77
2เขต 214,183.00 2,287.00 16.12
3เขต 310,059.00 1,363.00 13.55
4เขต 416,101.00 3,123.00 19.40
5เขต 521,473.00 3,299.00 15.36
6เขต 624,845.00 4,254.00 17.12
7เขต 713,276.00 1,741.00 13.11
8เขต 822,201.00 2,912.00 13.12
9เขต 932,819.00 4,620.00 14.08
10เขต 1021,072.00 3,334.00 15.82
11เขต 1118,843.00 3,229.00 17.14
12เขต 1246,736.00 7,693.00 16.46
13รวมทั้งหมด260,980.00 40,328.00 15.45
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 19 สิงหาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565