DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 127,514.00 3,113.00 11.31
2เขต 220,346.00 2,976.00 14.63
3เขต 312,660.00 1,672.00 13.21
4เขต 419,233.00 3,303.00 17.17
5เขต 529,085.00 4,455.00 15.32
6เขต 635,528.00 5,700.00 16.04
7เขต 719,145.00 2,422.00 12.65
8เขต 830,977.00 4,031.00 13.01
9เขต 938,923.00 5,307.00 13.63
10เขต 1028,811.00 4,568.00 15.86
11เขต 1126,651.00 4,115.00 15.44
12เขต 1259,270.00 9,474.00 15.98
13รวมทั้งหมด348,143.00 51,136.00 14.69
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565