DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 158.00 4.00 6.90
2เขต 410.00 3.00 30.00
3เขต 513.00 3.00 23.08
4เขต 661.00 8.00 13.11
5เขต 826.00 2.00 7.69
6เขต 988.00 5.00 5.68
7เขต 1011.00 2.00 18.18
8เขต 11108.00 15.00 13.89
9เขต 12696.00 111.00 15.95
10รวมทั้งหมด1,071.00 153.00 14.29
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565