DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 145.00 5.00 11.11
2เขต 40.00 0.00 0.00
3เขต 521.00 8.00 38.10
4เขต 623.00 6.00 26.09
5เขต 815.00 4.00 26.67
6เขต 998.00 14.00 14.29
7เขต 1183.00 28.00 33.73
8เขต 12315.00 39.00 12.38
9รวมทั้งหมด600.00 104.00 17.33
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 9 กุมภาพันธ์ 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565