DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 172.00 7.00 9.72
2เขต 42.00 1.00 50.00
3เขต 543.00 6.00 13.95
4เขต 6270.00 29.00 10.74
5เขต 821.00 3.00 14.29
6เขต 918.00 5.00 27.78
7เขต 109.00 0.00 0.00
8เขต 11178.00 26.00 14.61
9เขต 12463.00 39.00 8.42
10รวมทั้งหมด1,076.00 116.00 10.78
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 4 มิถุนายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565