DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ (B) (A) ร้อยละ
1เขต 164.00 7.00 10.94
2เขต 40.00 0.00 0.00
3เขต 550.00 6.00 12.00
4เขต 6275.00 34.00 12.36
5เขต 849.00 6.00 12.24
6เขต 918.00 2.00 11.11
7เขต 1026.00 4.00 15.38
8เขต 11214.00 46.00 21.50
9เขต 12524.00 51.00 9.73
10รวมทั้งหมด1,220.00 156.00 12.79
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 14 มีนาคม 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565