DoH Dashboard กรมอนามัย

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ ระดับจังหวัด

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด (B) (A) ร้อยละ
1ราชบุรี4,106.00 492.00 11.98
2กาญจนบุรี6,206.00 862.00 13.89
3สุพรรณบุรี4,325.00 518.00 11.98
4นครปฐม2,290.00 461.00 20.13
5สมุทรสาคร4,800.00 802.00 16.71
6สมุทรสงคราม763.00 133.00 17.43
7เพชรบุรี2,179.00 325.00 14.92
8ประจวบคีรีขันธ์4,416.00 862.00 19.52
9รวมทั้งหมด29,085.00 4,455.00 15.32
B หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT
A หมายถึง หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์ในปีงบประมาณ ได้รับการตรวจ HCT และผลอยู่ระหว่าง 1-32

หญิงไทย ที่มารับบริการฝากครรภ์และตรวจ HCT จากแฟ้ม prenatal
ตัดความซ้ำซ้อนด้วย HOSPCOPE,CID

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564