DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan
1เขต 15,3761,6431,2055,0095,00922.41
2เขต 28,0577542,3627,7997,79929.32
3เขต 36,6318986996,5656,56510.54
4เขต 45,3399939935,1245,12418.60
5เขต 54,9391,7106164,7744,77412.47
6เขต 65,8531,1101,1105,5265,52618.96
7เขต 726,3811,8503,25525,71125,71112.34
8เขต 815,0802,6571,29314,08414,0848.57
9เขต 918,6092,0182,01817,76617,76610.84
10เขต 1031,3416,4756,49529,75129,75120.72
11เขต 117,0619149806,5496,54913.88
12เขต 126,2229609565,8705,87015.36
13รวมทั้งหมด140,88921,98221,982134,528134,52815.60

หมายเหตุ:
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)

วันที่ประมวลผล :20 เมษายน 2564