DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ เขตสุขภาพ จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ LTC จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 1 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 3 จำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan ไตรมาสที่ 4 ร้อยละผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงทั้งหมดในประเทศไทยที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan
1เขต 119,06313,21915,86715,48316,38669.34
2เขต 214,70811,26411,71412,49513,11876.58
3เขต 311,1975,63710,86210,01810,66850.34
4เขต 412,5178,83413,16510,22310,88870.58
5เขต 510,6107,17810,3538,7239,38467.65
6เขต 611,0155,1878,9549,3959,65347.09
7เขต 744,09229,03732,00337,57238,92565.86
8เขต 825,26515,54920,44020,80122,74161.54
9เขต 937,73824,74927,90332,29834,07265.58
10เขต 1047,09434,93238,43040,63343,21174.18
11เขต 1110,2465,7569,0308,6399,26456.18
12เขต 1210,0476,3446,9417,6358,45263.14
13รวมทั้งหมด253,592167,686205,662213,915226,76266.12

หมายเหตุ:
ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)

วันที่ประมวลผล :25 กันยายน 2563