DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

รายการ API ทั้งหมด


# API
1
ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital

2
ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป

3
ร้อยละของน้ำบริโภคครัวเรือนประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค กรมอนามัย