DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยทำงาน


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 46.3     43.87    
2 ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 53.0     45.64    
3 ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 48.0     0.00    
4 ร้อยละของประชากรอายุ 19-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 85.0     54.44    
5 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปีมีรอบเอวปกติ 53.0     51.01    
6 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ 60.0     58.15    
7 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา) 59.0     56.14    
8 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา) 9.5     9.10    
9 ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน 53.0     0.00    
10 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 48.5     45.64    
11 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์ 26.8     0.00    
12 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ 88.1     0.00    
13 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 10.7     14.69    
14 ร้อยละวัยทำงานอายุ 15-59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที 75.0     0.00    
15 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 6.2     9.62    
16 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 19.6     21.41    
17 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 5.5     7.57    
18 ร้อยละของประชากรอายุ 19-59 ปี มีเส้นรอบเอวเกิน (NEW) 44.0     0.00    
19 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 17.4     8.40    
20 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 5.9     5.27    
21 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1 21.3     23.25    
22 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2 5.3     7.08    
23 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 58.0     49.34    
24 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม 11.0     13.43    
25 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน 11.0     37.24    
26 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม 3.8     5.27    
27 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน 18.7     19.72    
28 ร้อยละของประชาชนอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมดูแลช่องปากที่พึงประสงค์ (NEW) 32.0     0.00    
29 ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และพบภาวะโลหิตจาง (Coverage) 20.0     36.42    
30 ร้อยละสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ (BSE) 70.0     56.92    
31 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา) 5.0     2.14    
32 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา) 0.0     14.40    
33 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะผอม 3.3     4.61    
34 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน 20.8     21.20    
35 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19 - 59 ปี มีภาวะผอม 3.7     5.35    
36 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน 19.6     20.04    
37 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวปกติ 73.0     68.29    
38 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีรอบเอวเกิน (NEW) 27.0     0.00    
39 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวเกิน 40.0     58.15    
40 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีรอบเอวเกิน (NEW) 47.0     0.00    
41 ร้อยละประชาชนอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ 73.0     0.00    
42 ร้อยละกิจกรรมทางกาย ด้านการทำงาน การเดินทาง นันทนาการของประชาชนไทย อายุ 18-59 ปี 73.0     0.00    
43 ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 18-59 ปี 13.0     0.00    
44 ร้อยละของประชาชนอายุ 15-59 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (NEW) 0.0     0.00    
45 ส่วนสูงเฉลี่ยวัยรุ่นอายุ 18 ปี (นอกสถานศึกษา) (NEW) 0.0     0.00    
46 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (NEW) 35.1     0.00    
47 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (NEW) 50.8     0.00    
48 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (NEW) 48.3     0.00    
49 ร้อยละเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำผ่านการอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 60.0     81.69    
50 ร้อยละสตรีอายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ (CBE) 70.0     43.80    
51 จังหวัดได้รับการพัฒนาระบบการคัดกรองมะเร็งเต้านม 76.0     0.00    
52 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับนักศึกษาหญิงใน สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 26.0     0.00    
53 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร 624.2     0.00    
54 อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร 624.2     0.00    
55 ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ 47.0     0.00    
56 ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน 0.0     0.00    
57 ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ 51.2     19.18