DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยทำงาน


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 56.0     0.00