DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยทำงาน


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 0     0     0.00