DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงาน
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมง
ตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์ (คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513