DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงานทั้งหมด
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน
ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 1 มกราคม 2513