DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ วัยทำงานทั้งหมด
(15-59 ปี)
จำนวนผู้ที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน
ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที
(คน)
จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ
(คน)
ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 12,6994,59258.78
เขตสุขภาพที่ 25,6039,47359.15
เขตสุขภาพที่ 33,4695,78559.97
เขตสุขภาพที่ 42,0782,98369.66
เขตสุขภาพที่ 53,4845,61862.01
เขตสุขภาพที่ 63,4115,44962.60
เขตสุขภาพที่ 72,6093,85167.75
เขตสุขภาพที่ 85,9488,98766.18
เขตสุขภาพที่ 91,4222,63553.97
เขตสุขภาพที่ 101,5833,01952.43
เขตสุขภาพที่ 1112,56718,69667.22
เขตสุขภาพที่ 122,9834,56465.36
สสม.30661349.92
รวมทั้งหมด48,16276,26563.15
หมายเหตุ:
ที่มา: ระบบ DoH Dashboard กรมอนามัย (สำนักทันตสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล : 18 มิถุนายน 2564