DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับ จังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ จำนวนเทศบาลและอบต.(แห่ง) จำนวนข้อมูล
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (แห่ง)
ร้อยละการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ราชบุรี111195175.68
กาญจนบุรี121214176.86
สุพรรณบุรี126218173.02
นครปฐม116224193.10
สมุทรสาคร3774200.00
สมุทรสงคราม3562177.14
เพชรบุรี84148176.19
ประจวบคีรีขันธ์60103171.67
รวม 690 1,238 179.42
หมายเหตุ:
สถานการณ์ภาพรวม และ สถานการณ์รายพื้นที่ คิดจาก
A = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัด พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ (issue02+issue03)
หารด้วย
B = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 29 จังหวัด (ในเขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) ซึ่งประชากรมีความเสี่ยงสูงในการจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน และสระแก้ว
ที่มา: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล : 10 มีนาคม 2565