DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ ระดับ จังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
พื้นที่ จำนวนเทศบาลและอบต.(แห่ง) จำนวนข้อมูล
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (แห่ง)
ร้อยละการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
อุตรดิตถ์79140177.22
ตาก68130191.18
สุโขทัย90176195.56
พิษณุโลก102186182.35
เพชรบูรณ์127226177.95
รวม 466 858 184.12
หมายเหตุ:
สถานการณ์ภาพรวม และ สถานการณ์รายพื้นที่ คิดจาก
A = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (locality_type = 03,04,05,06) ที่มีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัด พื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ (issue02+issue03)
หารด้วย
B = จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับทั้งหมด
จังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ 29 จังหวัด (ในเขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9, 10) ซึ่งประชากรมีความเสี่ยงสูงในการจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคเหนือ 8 จังหวัด ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธรอุบลราชธานี อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มุกดาหาร สกลนคร กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ลำพูน และสระแก้ว
ที่มา: ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

วันที่ประมวลผล : 10 มีนาคม 2565