DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยรุ่น


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 0     0     0.00
2 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 48,582     12,504     25.74
3 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 12,512     8,548     68.32
4 เฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี 3,345,390     32,958     0.99
5 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0     0.00
6 เฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี 3,255,446     950     0.03