DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 0     0     0.00
2 ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว 0     0     0.00
3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 0     0     0.00
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 0     0     0.00
5 เฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี 0     0     0.00
6 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 0     0     0.00
7 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ 20 ซี่ 4 คู่สบ 0     0     0.00
8 OHSP ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity Free) (คน) 0     0     0.00
9 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 0     0     0.00
10 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 0     0     0.00
11 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 0     0     0.00
12 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0     0.00
13 ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0     0.00
14 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 0     0     0.00
15 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0     0.00
16 เฝ้าระวังอัตราการคลอดในหญิงอายุ 10-14 ปี 0     0     0.00
17 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 0     0     0.00
18 ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ 0     0     0.00
19 ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 0     0     0.00
20 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0     0     0.00
21 การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0     0     0.00
22 ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก) 0     0     0.00
23 จำนวนมารดาตาย 0     0     0.00
24 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา 0     0     0.00
25 ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 0     0     0.00
26 จัดหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 0     0     0.00
27 ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย 0     0     0.00