DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

ข้อมูลเฝ้าระวัง


กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (8 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 20.0     26.70    
2 การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย 20.0     17.33    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า 20.0     16.42    
4 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ปีที่มีพัฒนาการสมวัยหลังกระตุ้น 30 วัน 100.0     9.04    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     9.84    
6 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน 10.0     8.34    
7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม 5.0     5.62    
8 ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 0.0     0.00    
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น (3 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 50.0     57.93    
2 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 0.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     10.68    
กลุ่มวัยทำงาน (1 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 53.0     51.53    
กลุ่มวัยสูงอายุ (1 รายการ)
# รายการข้อมูล เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ 44.0     58.74