DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 65 KPI
68.65
ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัยของศพด. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22.52
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
83.90
การใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ (20 - 40 ppm) ในครัวเรือน
49.90
ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
77.71
ร้อยละของเด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา
89.23
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
45.12
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
6.29
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
96.80
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
60.36
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
10.42
ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด
9.47
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
84.57
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา)
97.10
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
74.60
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
24.61
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
146.70
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
80.72
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
56.00
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก
12.36
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
60.40
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
9.07
อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)
21.40
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 84 KPI
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
5.27
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา (HDC)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม
80.45
เด็กอายุ 3 – 5 ปี สูงดีสมส่วน (ในพื้นที่ พมพ.)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย
42.02
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
20.25
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
148.93
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
70.11
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม
8.01
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน
47.00
จำนวนสถานประกอบการต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการสาวไทยแก้มแดง
24.66
ร้อยละของสามเณรในพื้นที่ กพด. มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
691.22
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
34.80
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
148.93
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง)
0.00
ร้อยละประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ
44.90
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม
68.24
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
85.00
จำนวนโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
10.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตีัย
0.00
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้ง ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจกรองสายตา (HDC)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
5.09
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน
70.27
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) (ในพื้นที่ พมพ.)
70.38
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
166.75
ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (ชาย)
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีสุขภาพดี
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
19.50
ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
56.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
11334.00
จำนวนนักเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
13.10
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (HDC) (ข้อมูลนำเข้ารายงานผลล่าสุดปี 2565)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย
29.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
75.40
เด็กอายุ 3 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ในพื้นที่ พมพ.)
77.68
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
157.78
ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (หญิง)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย
0.82
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย
0.00
ร้อยละของเด็กนักเรียนประถมในพื้นที่ กพด. มีภาวะเตี้ย

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 59 KPI
37.34
ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และพบภาวะโลหิตจาง
20.96
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
21.46
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
54.88
ร้อยละของประชากรอายุ 19-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
35.31
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
32.16
ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
1168.79
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร
22.77
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
46.74
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
72.49
ร้อยละวัยทำงานอายุ 15-59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที
62.12
ร้อยละการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30- 70 ปี
2.06
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)
46.74
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
100.00
ร้อยละของผู้ต้องขังเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.97
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
74.63
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
51.57
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปีมีรอบเอวปกติ
4.98
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม
51.70
ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
6.63
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
13.72
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
14.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)
39.84
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
75.59
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
51.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
7.54
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
53.41
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)
62.55
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
20.00
จำนวนสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
70.39
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
19.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
19.47
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
8.75
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
4.39
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม
12.99
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม
55.62
ร้อยละของผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
570.40
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร
4.98
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
10.96
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา)
90.55
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
70.71
ร้อยละของมะเร็งเต้านมเมื่อแรกพบ (ระยะแรกและระยะหลัง)
58.73
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน
44.75
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

ข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ

รายการข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ 33 KPI
49.51
ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ
46.23
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
88.57
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน
19.12
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม
80.87
ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)
43.90
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
60.52
ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
11.49
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม
1260.00
จำนวนผู้สูญเสียฟันและมีความจำเป็นได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับ ฟันเทียมทั้งปาก
45.37
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ
15.89
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Communities)
56972.00
จำนวนผู้สูญเสียฟันได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก
6.68
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะผอม
16.90
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19.46
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
9.87
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะผอม
82.00
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ
43.22
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์
21.66
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
0.00
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
6147.00
จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ (1 ชมรม/ตำบล)
49.61
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ
96.86
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง (เริ่มต้นเก็บข้อมูลและรายงานผลปี 2567)
20.19
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ร้อยละประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 63 KPI
100.00
ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
57.93
ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.40
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนต่อแสนประชากร
54.63
ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด
46.15
ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)
68.63
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)
76.00
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002)
77.95
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003)
12001.73
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร
95.00
ร้อยละประชาชนมีพฤติกรรมการล้างมือที่เหมาะสม (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม)
98.03
ร้อยละของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
71.88
ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
72.75
ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
0.00
ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
0.00
ร้อยละมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
58.67
ร้อยละของประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย
74.15
ร้อยละของตลาดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมาย
69.30
ร้อยละของส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS)
26.57
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)
40.00
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย
89.39
ร้อยละของจังหวัดที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
87.64
ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
90.95
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
100.00
ร้อยละของน้ำประปาการประปานครหลวง (กปน.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
100.00
ร้อยละน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
52.78
ร้อยละของน้ำประปาเทศบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
31.65
ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
98.29
ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life)
99.84
ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
99.80
ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อคน
48.36
ร้อยละของโรงเรียน กพด. มีน้ำบริโภคที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
34.52
ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
26.67
ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
41.67
ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
80.00
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
94.44
ร้อยละของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
99.53
ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
100.00
ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
100.00
ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
3.40
ร้อยละของการปลอมปนสารเคมีในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
17.52
ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบ กิจการด้านอาหาร
73.94
ร้อยละของเรือนจำมีการส่งเสริมการดำเนินงานเฝ้าระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจำ
8.99
ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
98.00
จำนวนโรงเรียน กพด. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
727.00
จำนวนโรงเรียน กพด. ได้รับการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการจัดการน้ำบริโภคและการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567