DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 60 KPI
4.90
อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)
0.00
ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก
61.55
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
78.72
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก
58.27
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
17.12
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
28.64
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
73.95
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
5.76
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
10.18
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
12.56
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
25.86
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
76.87
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
0.00
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา)
97.77
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
24.06
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
91.96
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
11.61
ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด
49.20
ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
95.90
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
68.43
ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัยของศพด. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
74.46
ร้อยละของเด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 72 KPI
14.29
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
37.84
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
65.11
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
8.32
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน
5.52
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน
24.85
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
10.92
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย
5.46
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม
14.60
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
54.64
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
10.15
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย
3.71
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม
12.30
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
5.87
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย
2.01
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม
11.75
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
75.74
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
3.98
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
5.72
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
2.22
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน
83.10
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
4.41
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
31.90
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
15.25
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
29.13
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
54.41
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
10.71
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะผอม
68.49
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
58.90
ร้อยละประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ
148.44
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)
11.41
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตีัย
13.84
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
4.89
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนามีสุขภาพดี
0.00
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) (ในพื้นที่ พมพ.)
4.41
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ
2.22
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ
2.22
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
4.32
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจกรองสายตา (HDC)
0.06
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (HDC)
0.04
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา (HDC)
48.40
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)
22.80
ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
0.66
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.59
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.87
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
21.33
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
4.41
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง
0.38
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
148.44
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง)

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 53 KPI
45.31
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
47.51
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
43.03
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
54.92
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
52.01
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปีมีรอบเอวปกติ
71.94
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
58.91
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา)
51.76
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
47.51
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
62.80
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
91.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
11.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
74.21
ร้อยละประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที
7.14
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
20.57
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
6.54
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
6.96
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
4.78
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
22.33
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
6.30
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
57.04
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
12.11
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม
30.85
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
4.78
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม
18.45
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)
4.25
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45 - 59 ปี มีภาวะผอม
21.80
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
12279366.00
จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ
528.26
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร
1090.56
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร
78.14
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
57.04
ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
50.15
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

ข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ

รายการข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ 25 KPI
88.00
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน
62.40
ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ
68.68
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
98.15
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long term care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
45.98
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะโภชนาการปกติ
9.73
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะผอม
20.29
ร้อยละของผู้สูงอายุมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 60 – 69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 70 – 79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะโภชนาการปกติ
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
87.00
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ
60.60
ร้อยละประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ
15.00
ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
43.22
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุ มีรอบเอวปกติ

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 39 KPI
90.79
ร้อยละของจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการลดลงของอัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและมลพิษสิ่งแวดล้อม
0.00
ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities)
90.42
ร้อยละของประชาชนที่ล้างมือประจำ (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifast System)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลรัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifast System)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifast System)
72.00
ร้อยละมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
66.08
ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
55.99
ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
76.00
จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 76 จังหวัด และ กทม.)
98.45
ร้อยละของกิจการ/ กิจกรรม/ สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
78.87
ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์
12.86
ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
26.30
ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
68.71
ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
68.30
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)
75.81
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002)
74.10
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003)
11597.98
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร
0.16
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนต่อแสนประชากร
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567