DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 54 KPI
4.40
อัตราส่วนทารกแรกเกิดไร้ชีพ (Still Birth)
1.68
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
62.07
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
79.40
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และกรดโฟลิก
62.77
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
15.30
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก
37.63
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
95.25
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5.83
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
9.50
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
10.78
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
23.10
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
72.22
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ
98.87
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
27.03
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
12.38
ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 42 KPI
14.36
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
40.41
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
68.62
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
5.71
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน
7.06
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน
32.39
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
64.26
ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน
70.97
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
4.66
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
11.42
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
2.03
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน
5.51
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
38.98
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
20.78
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
52.65
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
59.89
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ
148.56
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี
7.80
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย
12.77
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
4.32
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม
0.00
เด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries Free) (ในพื้นที่ พมพ.)
0.94
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
29.03
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
0.25
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 25 KPI
45.89
ร้อยละของประชากรอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
48.41
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ
35.24
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
54.20
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
51.15
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนปลาย อายุ 45-59 ปีมีเส้นรอบเอวปกติ
72.10
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนต้น อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
58.42
ร้อยละของประชากรวัยทำงานตอนกลาง อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
44.50
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีทุกวัน
69.39
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายหรือเคลื่อนไหวออกแรงเพิ่มขึ้นจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาที หรือ 30 นาทีต่อวันตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์
90.07
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
63.15
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟัน ก่อนนอนทุกวันนานอย่างน้อย 2 นาที
4.64
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
59.71
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ
11.74
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม
28.54
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
4.70
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม
1315735.00
จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย
75.48
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีพฤติกรรมกินผักวันละ 5 ทัพพีตั้งแต่ 4 วันต่อสัปดาห์
58.56
ร้อยละของประชากรอายุ 15-29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
52.02
ร้อยละของประชากรอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 11 KPI
68.71
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร (EHA1001 - 1003)
4.47
ร้อยละของ อบต. ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่ (GREEN and Healthy Cities/Communities)
85.28
ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีดำเนินการกิจกรรม GREEN & CLEAN ระดับดีมากขึ้นไป
92.11
ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
61.48
ร้อยละของเทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
40.08
ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่างๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567