DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

5 KPI

ตัวชี้วัดกระทรวง

ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดจาก HDC และระบบบันทึกจาก DOH DASHBOARD

5 KPI

ตัวชี้วัดตรวจราชการ

17 KPI

ตัวชี้วัดกรมอนามัย

8 KPI

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย

2 KPI

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ